ART.l. ORDERBEVESTIGING.

1.1 Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant,zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1.2. Elke annulering van de bestelling dient binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20 % verschuldigd van de prijs van de bestelling.Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

ART.2. OMSCHRIJVTNG DER TE LEVEREN GOEDEREN

2,1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de faktuur.

ART.3. PRIJS

3.1.            De prijs is deze zoals op de bestelbon vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie,..). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

  1. De prijs is exclusief B.T.W.
  2. De prijs geldt exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten.

ART.4. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ART.5. CONTROLE

  1. De koper hoort de goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten over zichtbare gebreken worden meer aanvaard na de levering of na behandeling ervan. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 8 dagen worden ingediend per aangetekend schrijven aan de verkoper en de goederen inmiddels niet in behandehng werden genomen.De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

ART.6 EIGENDOMSOVERDRACHT

  1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. De koper zal de goederen die niet volledig betaald zijn in een afzonderlijke ruimte bewaren en duidelijk identificeren als zijnde de eigendom van de verkoper. Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verze
  2. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendma-ken.

ART.7 BETALING

  1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar bij ontvangst van de goederen.
  2. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk voor-af is overeengekomen.

7.3.           In geval van niet-betaling zal de prijs verhoogd met een vergoeding van 14 %, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die met 2 % de discontovoet van de Nationale Bank van Belgie,overtreft. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend.

7.4.           De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk

  1. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijk niet-tijdige betaling de boeten en de intresten zoals vermeld onder 7.3. verschuldigd.
  2. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schulvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
  3. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5.1. moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

ART.8 WAARBORGEN

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 1.2.

ART. 9 RETENTIERECHT

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weer-houden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

ART.10. GESCHILLENREGELTNG

10.1.         In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

10.2,         Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten
laste van de koper worden verhaald.